Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Warszawa, dnia 26 listopada 2006 roku

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy wszyscy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 21 grudnia 2006 roku na godzinę 18:00 ( I termin) lub na godzinę 18:30 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. (ul. Długa 44/50). Porządek obrad jest następujący:

 • 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 • 2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał
 • 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 • 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • 5. Przyjęcie porządku obrad
 • 6. Sprawozdania Zarządu w sprawie działalności Stowarzyszenia za rok 2005 i 2006
 • 7. Sprawozdania Zarządu w sprawie sytuacji finansowej Stowarzyszenia za rok 2005 i 2006
 • 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • 9. Dyskusja nad Sprawozdaniem z działalności PSA
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • 11. Podjęcie uchwały nad udzieleniem absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • 12. Wybory Zarządu PSA
 • 13. Wybory Komisji Rewizyjnej PSA
 • 14. Aktualny status PSA w Groupe Consultatif
 • 15. Sprawy różne
 • 16. Zamknięcie Walnego Zebrania

© 2006 - 2019 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW