Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - Herb Stowarzyszenia English version

Wyniki Walnego Zebrania PSA

26 kwietnia 2017 roku

Komunikat – wyniki obrad walnego zebrania Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w dniu 25 04 2017.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi Stowarzyszenia.

Nie zostały zaakceptowane proponowane przez Zarząd zmiany w statucie Stowarzyszenia.

Wybrano nowy Zarząd w składzie: Witold Czechowski, Łukasz Delong, Witold Florczak, Marcin Krzykowski, Renata Onisk, Sławomir Sadowski, Jacek Skwierczyński, Jacek Wiśniewski.

Wybrano nową Komisję Rewizyjną w składzie: Wiktor Bandkowski, Krzysztof Bukowski, Charles Levi, Arkadiusz Januszewski, Agnieszka Potapczuk.

Jacek Skwierczyński

Walne zebranie 25 04 2017 godzina 18:00

19 kwietnia 2017 roku

Walne Zebranie PSA - 25 04 2017

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy wszyscy Walne Zebranie PSA - 25 04 2017 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 25 kwietnia 2017 roku na godzinę 18:00 (I termin) lub na godzinę 18:20 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Jupiter, ul. Towarowa 22. Zebranie odbędzie się w sali Jowisz. W przypadku gdyby z ważnych przyczyn nie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków PSA, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego wzoru upoważnienia i o przekazanie osobie, która będzie uczestniczyć w Walnym. http://www.actuary.org.pl/aktualnosci/pokaz/198 Porządek obrad jest następujący:

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Głosowanie nad propozycją dokumentów: Statut oraz Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

7. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu wyborów

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok

10. Przyjęcie sprawozdania finansowego PSA za 2016 rok

11. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

12. Wybory do Zarządu PSA.

13. Wybory do Komisji Rewizyjnej PSA.

14. Sprawy różne

15. Zamknięcie Walnego Zebrania

16. Załącznik: Sprawozdanie Zarządu – dołączone do wiadomości na stronie PSA

Z poważaniem, Zarząd Stowarzyszenia,

Życzenia Świąteczne

14 kwietnia 2017 roku

Wszystkim Członkom i Sympatykom Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy radosnych świąt Wielkiej Nocy Życzy Zarząd

Dokumenty Stowarzyszenia przyjęte przez Zarząd

10 kwietnia 2017 roku

Zarząd PSA przyjął w dniu 06 04 2017 następujące dokumenty:

1. Regulamin wyborów 2. Statut

Dokumenty te uwzględniają uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji na Forum PSA (uwagi zgłosił Aleksander Olearczuk).

Rozpoczynamy ostatni etap dyskusji tych dokumentów – dyskusja odbywa się na forum PSA. W przypadku, gdy na adres jacek.skwierczynski@actuary.org.pl otrzymamy co najmniej 10 postulatów odbycia spotkania członków przed Walnym Zebraniem dla omówienia tych dokumentów – takie spotkanie zostanie zorganizowane w przyszłym tygodniu.

Zarząd przyjął także, jako propozycję dla następnego Zarządu dokument CPD. Przyjęcie takiego dokumentu będzie, w przypadku zaakceptowania przez Walne Zebranie zmian w Statucie, kompetencją następnego, wybranego w dniu 25 04 2017, Zarządu PSA.

Zarząd PSA

Sposób załączania plików do wiadomości wysyłanych do członków

06 kwietnia 2017 roku

Odpowiadając na pytania o załączniki do wiadomości wysyłanych do członków – odpowiadamy, że NIGDY nie są one dołączone do wiadomości natomiast są dostępne na stronie PSA - można je pobrać klikają wiadomość (gdy jest ona publicznie dostępna) lub logując się do swojego konta i klikając wiadomość, gdy jest ona przeznaczona jedynie dla członków PSA.

Zarząd PSA

Logowanie dla członków PSA

© 2006 - 2018 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Wszelkie prawa zastrzeżone

Stworzone przez: Net Resolve - Projektowanie aplikacji internetowych i tworzenie stron WWW