Kurs Profesjonalizmu 2023 – rejestracja zakończona

W dniu 20 stycznia 2023 roku Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy organizuje Kurs Profesjonalizmu.

Kurs Profesjonalizmu jest jednym z wymagań edukacyjnych ustalonych przez międzynarodowe organizacje aktuarialne (IAA oraz AAE). Opis wymagań IAA dotyczący tego przedmiotu mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.actuaries.org/CTTEES_EDUC/Documents/2017_IAA_Education_Syllabus.pdf. Szkolenie jest obowiązkowe dla każdej osoby, zamierzającej zostać członkiem rzeczywistym każdego stowarzyszenia aktuarialnego zrzeszonego w IAA i AAE, w tym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Agenda kursu

08.50 – 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 – 09.15 Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy i Światowego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

09.15 – 09.35 Czego Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń oczekuje od Aktuariusza.

09.35 – 09.45 Przerwa

09.45 – 10.45 Omówienie Kodeksu Etyki Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy i Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 2/2021 Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Praktyka aktuarialna

10.45 – 10.55 Przerwa

10.55 – 11.40 Zapoznanie z wybranymi studiami przypadku które będą omawiane przez uczestników w podgrupach – wypracowane wnioski będą prezentowane wszystkim uczestnikom

11.40 – 12.25 Przerwa (catering)

12.25 – 13.25 Prezentacja wniosków ze studiów przypadku – dyskusja

13.25 – 14.00 Wnioski po niewypłacalności Miasta Detroit w roku 2013 i uwagi do pracy aktuariuszy nad wyceną długoterminowych zobowiązań – stanowisko stowarzyszeń aktuarialnych i odbiór publiczny roli aktuariuszy w wycenie tych zobowiązań

Cena kursu

Koszt szkolenia wynosi 250 zł dla członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy lub 350 zł dla pozostałych osób i obejmuje koszt szkolenia i cateringu.

Miejsce kursu

Kurs odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Open Life TU Życie SA, przy al. Solidarności 171, Budynek B, piętro 4.

Termin rejestracji

Rejestracja zgłoszeń oraz termin wnoszenia opłat za uczestnictwo to 13 stycznia 2023 roku.

Kontakt

Ewentualne pytania dotyczące organizacji kursu prosimy kierować na adres jacek.skwierczynski@openlife.pl. W kwestiach dotyczących płatności i faktur prosimy o kontakt pod adresem marcin.zwara@actuary.org.pl.

[REJESTRACJA ZAKOŃCZONA]


 

Zgodnie z przepisami art. 13 i 26 RODO informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy przetwarza Państwa dane osobowe jako Administrator, w związku z prowadzeniem Kursu Profesjonalizmu.

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, można kontaktować się z Administratorem. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator

Administratorem danych jest Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy z siedzibą przy al. Jerozolimskich 89/43, 02-001 Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem lub PSA.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rejestracji na Kurs Profesjonalizmu PSA oraz obsługi procesu kształcenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), a także art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rejestracji. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Pana uczestnictwo w Kursie Profesjonalizmu.

4. Odbiorcy danych

W przypadku korzystania przez Administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

5. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

6. Czas przetwarzania

Dane osobowe uczestników Kursu Profesjonalizmu będą przetwarzane przez czas kształcenia, a następnie przechowywane przez PSA w celu archiwalnym przez 50 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w szczególnych przypadkach określonych w przepisach prawa.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

8. Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.