O nas

aktuariusz [łac. actuarius], specjalista zatrudniany głównie przez firmy ubezpieczeniowe; stosując metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, oblicza ryzyko wypadków losowych i wysokość związanych z tym składek ubezpieczeniowych, ustala wysokość tzw. rezerw finansowych, konstruuje tzw. tablice wymieralności i inne.

Źródło: encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/aktuariusz;3867066.html

Zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, aktuariuszem jest osoba fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy prowadzonym przez organ nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń. Osobą nadzorującą funkcję aktuarialną (odpowiedzialną za wycenę rezerw zakładów ubezpieczeń dla celów wypłacalności) w zakładzie ubezpieczeń i zakładzie reasekuracji może być wyłącznie aktuariusz.

W praktyce aktuariusz powinien posiadać wiedzę m.in. z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki finansowej, zarządzania ryzykiem, demografii, modelowania finansowego, rachunkowości ubezpieczeniowej oraz przepisów prawa.

Aktuariusze pracują wszędzie tam, gdzie są potrzebni specjaliści od oceny ryzyka, głównie w instytucjach finansowych. Podstawowym, lecz nie jedynym możliwym, miejscem pracy aktuariusza jest zakład ubezpieczeń. W takim przypadku do podstawowych zadań aktuariusza należą najczęściej:

  • obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
  • taryfikacja składek,
  • obliczaniem kapitałowego wymogu wypłacalności,
  • wycena portfeli zobowiązań ubezpieczeniowych i ustalanie wartości firmy,
  • modelowanie parametrów ekonomicznych i nieekonomicznych, w tym modelowanie szkodowości i zachowań ubezpieczonych,
  • budowa modeli przepływów finansowych,
  • zarządzenie ryzykiem.

Ponadto aktuariusze zajmują się wyceną rezerw na świadczenia pracownicze, zarządzeniem aktywami, czy też wyceną instrumentów finansowych.

Aktuariusz będący Członkiem Rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ma obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, musi spełniać standardy wykonywania zawodu i przestrzegać Kodeksu Etyki Stowarzyszenia.

Dodatkowe informacje o zawodzie aktuariusza można znaleźć na stronach: http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktuariusz oraz https://en.wikipedia.org/wiki/Actuary (w języku angielskim).