Szkoła Nauk Aktuarialnych 2021 – rejestracja zakończona

Zarząd PSA pragnie poinformować o terminach i tematach Szkoły Nauk Aktuarialnych organizowanej wspólnie przez Polskie Stowarzyszenia Aktuariuszy i Szkołę Główną Handlową.

Szkoła odbędzie się w formule on-line w dniach:

  • 13-16 września 2021: Mortality modelling and longevity risk management, Dr Andrés Villegas Ramirez, UNSW Sydney
  • 13-17 września 2021: Stochastyczne modelowanie rezerw szkodowych, Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH, SGH Warszawa

Opłaty (dla członków PSA/dla pozostałych osób) wynoszą:

  • Wykład 1: Mortality modelling and longevity risk management – 800/1000 PLN
  • Wykład 2: Stochastyczne modelowanie rezerw szkodowych – 1000/1250 PLN

Szczegółowy program Szkoły i informacje o programie, terminach i opłatach znajdują się w załączniku na dole tej strony.

Rejestracja zgłoszeń została zakończona.

CPD i wymóg Modelowania

Udział w zajęciach Szkoły spełnia kryteria wymogów CPD Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Wykłady Mortality modelling and longevity risk management i Stochastyczne modelowanie rezerw szkodowych pozwolą na zaliczenie wymogu z modelowania dla kandydatów na członków rzeczywistych PSA, którzy zdali egzaminy aktuarialne w starej formule czterech egzaminów KNF. Kandydat do zaliczenia wymogu z modelowania i uzyskania członkostwa rzeczywistego PSA wybiera jeden z wykładów.

Zaliczenie odbędzie się w oparciu o napisanie pracy prezentującej zastosowania technik omówionych w trakcie wykładu na zbiorze danych udostępnionym przez wykładowcę. Praca musi pokryć obszary z modelowania wskazane w warunkach uzyskania członkostwa  https://actuary.org.pl/psa/dokumenty/ na stronie PSA.

Zwracamy uwagę, że wykłady nie będą skierowane na zaliczenie wymogu z modelowania, a jedynie przedstawią metody modelowania, które kandydat może wykorzystać w przygotowaniu pracy i zaliczyć wymóg z modelowania. Szczegóły zostaną przedstawione w trakcie zajęć i chęć zaliczenia należy zgłosić bezpośrednio do wykładowcy w ostatnim dniu wykładu. Prace zostaną ocenione przez wykładowców.

 

 


 

Zgodnie z przepisami art. 13 i 26 RODO informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, na podstawie zawartej umowy, przetwarzają Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy, w związku ze wspólnym prowadzeniem Szkoły Nauk Aktuarialnych.

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, można kontaktować się z każdym ze Współadministratorów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Współadministratorzy

Współadministratorami danych są:

  • Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy z siedzibą przy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem oraz
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH

2. Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez SGH

SGH wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rejestracji do Szkoły Nauk Aktuarialnych oraz obsługi procesu kształcenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz.478 z późn. zm.) i ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), a także art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rejestracji. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi przyjęcie Pani/Pana do Szkoły Nauk Aktuarialnych.

5. Odbiorcy danych

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

7. Czas przetwarzania

Dane osobowe uczestników Szkoły Nauk Aktuarialnych będą przetwarzane przez czas kształcenia, a następnie przechowywane przez SGH w celu archiwalnym przez 50 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w szczególnych przypadkach określonych w przepisach prawa.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9. Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.