Szkoła Nauk Aktuarialnych 2022 – rejestracja zakończona

Zarząd PSA pragnie poinformować o terminach i tematach Szkoły Nauk Aktuarialnych organizowanej wspólnie przez Polskie Stowarzyszenia Aktuariuszy i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Szkoła odbędzie się w dniach:

  • 12-14 września: Wprowadzenie do wyjaśnialnego uczenia maszynowego z programem R, dr hab. inż., prof. PW, Przemysław Biecek
  • 15-16 września: Modelowanie ubezpieczeń życiowych, Jan Szumański, Krzysztof Drożdżewicz

W zależności od formy uczestnictwa (stacjonarnie/on-line) opłaty (dla członków PSA/dla pozostałych osób) wynoszą:

Stacjonarnie On-line
Członek PSA Pozostali Członek PSA Pozostali
Wprowadzenie do wyjaśnialnego uczenia maszynowego z programem R 1 500 zł 2 000 zł 1 200 zł 1 700 zł
Modelowanie ubezpieczeń życiowych 1 000 zł 1 350 zł 800 zł 1 150 zł

Szczegółowy program Szkoły oraz informacje o programie i terminach znajdują się w załączniku na dole tej strony.

 

Miejsce zajęć

Zajęcia stacjonarne będą się odbywać w budynku „C” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, sala 2A.

 

Terminy rejestracji i limity

Rejestracja zgłoszeń została zakończona.

 

CPD i wymóg Modelowania

Udział w zajęciach Szkoły spełnia kryteria wymogów CPD Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Wykłady mogą być traktowane jako pomoc w zaliczeniu wymogu z modelowania dla osób starających się o członkostwo rzeczywiste w PSA, jednak kandydaci muszą napisać samodzielnie pracę i przejść przez pełen proces akceptacji Komisji Akredytacyjnej.

 


 

Zgodnie z przepisami art. 13 i 26 RODO informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, na podstawie zawartej umowy, przetwarzają Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy, w związku ze wspólnym prowadzeniem Szkoły Nauk Aktuarialnych.

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, można kontaktować się z każdym ze Współadministratorów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Współadministratorzy

Współadministratorami danych są:

  • Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy z siedzibą przy al. Jerozolimskich 89/43, 02-001 Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem oraz
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH

2. Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez SGH

SGH wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rejestracji do Szkoły Nauk Aktuarialnych oraz obsługi procesu kształcenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz.478 z późn. zm.) i ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), a także art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rejestracji. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi przyjęcie Pani/Pana do Szkoły Nauk Aktuarialnych.

5. Odbiorcy danych

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

7. Czas przetwarzania

Dane osobowe uczestników Szkoły Nauk Aktuarialnych będą przetwarzane przez czas kształcenia, a następnie przechowywane przez SGH w celu archiwalnym przez 50 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w szczególnych przypadkach określonych w przepisach prawa.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9. Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.