Wiadomości

Walne zebranie 25 04 2017 godzina 18:00

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy wszyscy Walne Zebranie PSA – 25 04 2017 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 25 kwietnia 2017 roku na godzinę 18:00 (I termin) lub na godzinę 18:20 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Jupiter, ul. Towarowa 22. Zebranie odbędzie się w sali Jowisz. W przypadku gdyby z ważnych przyczyn nie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków PSA, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego wzoru upoważnienia i o przekazanie osobie, która będzie uczestniczyć w Walnym. http://www.actuary.org.pl/aktualnosci/pokaz/198 Porządek obrad jest następujący:

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Głosowanie nad propozycją dokumentów: Statut oraz Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

7. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu wyborów

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok

10. Przyjęcie sprawozdania finansowego PSA za 2016 rok

11. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

12. Wybory do Zarządu PSA.

13. Wybory do Komisji Rewizyjnej PSA.

14. Sprawy różne

15. Zamknięcie Walnego Zebrania

16. Załącznik: Sprawozdanie Zarządu – dołączone do wiadomości na stronie PSA

Z poważaniem, Zarząd Stowarzyszenia,

Pliki przypisane do wiadomości

Sprawozdanie