Wiadomości

Walne Zebranie PSA – 10 czerwca 2024 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2024 r.

Do: Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 10 czerwca 2024 roku na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:15 (II termin) Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Walne odbędzie się w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58. 

Proponowany porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Walnego i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok
 7. Prezentacja sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy za 2023 rok
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy za 2023 rok
 11. Głosowanie nad uchwałami o zmianie statutu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy
 12. Głosowanie nad uchwałami o zmianie regulaminu wyborów Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania

Agenda, jak i pozostałe dokumenty (sprawozdanie finansowe i z działalności, wzór upoważnienia oraz propozycje zmian w Statucie) są dostępne w części serwisu dostępnej dla Członków PSA (po zalogowaniu) na stronie https://actuary.org.pl/walne-zebranie-psa-10-czerwca-2024-materialy-wpis-dostepny-po-zalogowaniu/.

Z poważaniem,

 

Zarząd PSA