Wiadomości

Współpraca z Komisją Nadzoru Audytowego

Szanowni Państwo,

Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) funkcjonująca na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2018 poz. 1089 z późn. zm) w ramach swojej działalności m.in. prowadzi kontrole w firmach audytorskich. Zgodnie z art. 92 ust. 4 ww. ustawy określone czynności służące realizacji zadań KNA, mogą być wykonywane przez ekspertów na podstawie umowy cywilnoprawnej (ekspertem może być jedynie osoba fizyczna).

Mając na uwadze powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o rozesłanie niniejszej wiadomości do aktuariuszy potencjalnie zainteresowanych współpracą w ramach KNA. W załączeniu przekazuję:

Proponowany zakres czynności
Kryteria formalne jakie powinien spełniać ekspert
Link do wykazu firm audytorskich przeprowadzających badania w JZP link

Odnośnie proponowanego załączonego zakresu czynności jest to przykładowa informacja. Z naszej strony jesteśmy nastawieni na stałą współpracę z ekspertami i wstępnym terminem jej rozpoczęcia we wrześniu. W razie pytań proszę o kontakt mailowy.