Szkoła Nauk Aktuarialnych 2023 – rejestracja zakończona

Rejestracja do Szkoły Nauk Aktuarialnych 2023 została zakończona.

Zarząd PSA pragnie poinformować o terminach i tematach Szkoły Nauk Aktuarialnych organizowanej wspólnie przez Polskie Stowarzyszenia Aktuariuszy i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Szkoła odbędzie się w dniach:

  • 11-12 września: ESG w ubezpieczeniach i modelowanie ryzyka katastroficznego, Hanna Ulańska, Robert Pusz
  • 13-15 września: Metody uczenia statystycznego w aktuariacie – zaawansowane modele GLM i drzewa regresyjne, Łukasz Delong

W zależności od formy uczestnictwa (stacjonarnie/on-line) opłaty (dla członków PSA/dla pozostałych osób) wynoszą:

Stacjonarnie On-line
Członek PSA Pozostali Członek PSA Pozostali
ESG w ubezpieczeniach i modelowanie ryzyka katastroficznego 1 200 zł 1 600 zł 1 000 zł 1 400 zł
Metody uczenia statystycznego w aktuariacie 1 800 zł 2 400 zł 1 500 zł 2 100 zł

Szczegółowy program Szkoły oraz informacje o programie i terminach znajdują się w załączniku na dole tej strony.

W dniu 14 września 2023 planowana jest wspólna kolacja dla uczestników Szkoły (bez dodatkowych opłat).

 

Miejsce zajęć

Zajęcia stacjonarne będą się odbywać w budynku „C” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, sala 2A.

 

Terminy rejestracji i limity

Rejestracja zgłoszeń oraz termin wnoszenia opłat za uczestnictwo to 6 września 2023 roku.

TERMIN REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 8 WRZEŚNIA 2023 R.

W DNIACH 7-8 WRZEŚNIA BĘDĄ PRZYJOWANE WYŁĄCZNIE ZGŁOSZENIA W FORMULE ON-LINE. EWENTUALNE ZGŁOSZENIA NA KURS STACJONARNY OTRZYMANE W TYCH DNIACH BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO ZAPISY NA KURS ON-LINE. 

UCZESTNICTWO W KOLACJI DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ W TYCH DNIACH JEST NIEGWARANTOWANE I BĘDZIE MOŻLIWE TYLKO W PRZYPADKU, GDY POJAWIĄ SIĘ REZYGNACJE ZE STRONY WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników do 60 osób w formule stacjonarnej ze względu na pojemność sali (obowiązuje kolejność zgłoszeń). W przypadku przekroczenia tej liczby chętnych na szkolenie stacjonarne, kolejnym zgłaszającym się uczestnikom zostanie zaoferowana możliwość uczestnictwa w formule on-line.

 

CPD i wymóg Modelowania

Udział w zajęciach Szkoły spełnia kryteria wymogów CPD Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.

Wykłady mogą być traktowane jako pomoc w zaliczeniu wymogu z modelowania dla osób starających się o członkostwo rzeczywiste w PSA, jednak kandydaci muszą napisać samodzielnie pracę i przejść przez pełen proces akceptacji Komisji Akredytacyjnej.

 


 

Zgodnie z przepisami art. 13 i 26 RODO informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, na podstawie zawartej umowy, przetwarzają Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy, w związku ze wspólnym prowadzeniem Szkoły Nauk Aktuarialnych.

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, można kontaktować się z każdym ze Współadministratorów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Współadministratorzy

Współadministratorami danych są:

  • Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy z siedzibą przy al. Jerozolimskich 89/43, 02-001 Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem oraz
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH

2. Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez SGH

SGH wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rejestracji do Szkoły Nauk Aktuarialnych oraz obsługi procesu kształcenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz.478 z późn. zm.) i ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), a także art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rejestracji. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi przyjęcie Pani/Pana do Szkoły Nauk Aktuarialnych.

5. Odbiorcy danych

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

7. Czas przetwarzania

Dane osobowe uczestników Szkoły Nauk Aktuarialnych będą przetwarzane przez czas kształcenia, a następnie przechowywane przez SGH w celu archiwalnym przez 50 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w szczególnych przypadkach określonych w przepisach prawa.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9. Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.