Wiadomości

Walne Zebranie Członków PSA – 17 maja 2018

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 17 maja 2018 roku na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:30 (II termin) Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.

W przypadku gdyby nie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków PSA, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego do niniejszej wiadomości wzoru upoważnienia i o przekazanie osobie, która będzie uczestniczyć w Walnym.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania do podejmowania uchwał

3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta (jawne)

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2017.

7. Opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdań Zarządu za 2017 rok

8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok.

10. Zmiany w statucie PSA

11. Sprawy różne

12. Zamknięcie Walnego Zebrania

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia

Pliki przypisane do wiadomości

Wzór upoważnienia