Wiadomości

Walne Zebranie PSA – 31 maja 2023 r.

Warszawa, 4 maja 2023 r.

Do: Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy zwołuje na dzień 31 maja 2023 roku na godzinę 17:00 (I termin) lub na godzinę 17:15 (II termin) Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Walne odbędzie się w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58. 

Proponowany porzadek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Walnego i zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Głosowanie nad uchwałą o zmianie statutu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy
 7. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok
 8. Prezentacja sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy za 2022 rok
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy za 2022 rok
 12. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 13. Wybory do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy (od 5 do 9 Członków Rzeczywistych)
 14. Wybory do Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy (od 2 do 5 Członków Rzeczywistych)
 15. Wolne wnioski
 16. Zamknięcie Walnego Zebrania

Agenda, jak i pozostałe dokumenty (sprawozdanie finansowe i z działalności, wzór upoważnienia oraz propozycje zmian w Statucie) są dostępne w części serwisu dostępnej dla Członków PSA (po zalogowaniu).

Z poważaniem,

 

Zarząd PSA