Warunki uzyskania członkostwa w PSA

Warunki uzyskania członkostwa Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy (obowiązujące od 31.10.2022)

Kandydat dokumenty w formie elektronicznej, wraz z wypełnioną aplikacją członkowską, wysyła przez stronę PSA.

W przypadku wątpliwości Komisja ma prawo poprosić o spotkanie oraz o dodatkowe dokumenty, które będą przedmiotem analizy w trakcie spotkania. Możliwe jest także przedłożenie dodatkowych dokumentów, które mogą stanowić informację dla Komisji Akredytacyjnej rozpatrującej wnioski.

Warunki uzyskania członkostwa rzeczywistego PSA dla osób posiadających zdany „nowy” (9‑częściowy) egzamin aktuarialny

1. Dokument potwierdzający wpis na listę aktuariuszy KNF,

2. Certyfikat ukończenia kursu Profesjonalizmu organizowanego przez PSA lub inne stowarzyszenie, z którym PSA posiada podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji lub deklaracji Mutual Recognition Agreement w ramach Actuarial Association of Europe.

Warunki uzyskania członkostwa rzeczywistego PSA dla osób posiadających zdany „stary” (4‑częściowy) egzamin aktuarialny

1. Dokument potwierdzający wpis na listę aktuariuszy KNF,

2. Certyfikat ukończenia kursu, wraz ze zdanym egzaminem, z Technik Aktuarialnych organizowanego przez PSA,

3. Dokument poświadczający zdanie egzaminu z Mikroekonomii, Makroekonomii, Rachunkowości. Akceptujemy zaliczone przedmioty na studiach wyższych na poziomie studiów co najmniej licencjackich w wymiarze co najmniej 30 godzin zakończone egzaminem oraz kursy i egzaminy zaakceptowane przez Komisję Akredytacyjną przed złożeniem wniosku. W takim przypadku należy przedstawić sylabus kursu, organizatora kursu/egzaminu, liczbę godzin kursu, ocenę z egzaminu.

4. Dopuszczamy trzy sposoby spełnienia wymogu z Modelowania:

a) Praca z Modelowania wraz z wypełnioną tabelą z Załącznika nr 1. Przez pracę rozumiemy pracę magisterską lub pracę doktorską obronioną na uczelni wyższej lub w Polskiej Akademii Nauk, opublikowany artykuł naukowy lub nieopublikowaną pracę własną;

b) Przedłożenie dokumentu potwierdzającego udział w kursie:

  • Actuarial Modelling w Salzburgu,
  • Stochastic Modelling organizowany przez European Actuarial Academy,
  • Mathematical Models and Methods in Life Insurance w trakcie Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych w 2012 r.,
  • Taxonomy, Modelling & Mitigation of Risks organizowanym przez European Actuarial Academy.

W przypadku powyższych kursów nie jest wymagane przedłożenie dokumentu zaliczenia kursu.

c) Dokument poświadczający zdanie egzaminu z Modelowania. Akceptujemy kursy i egzaminy zaakceptowane przez Komisję Akredytacyjną przed złożeniem wniosku. W takim przypadku należy przedstawić sylabus kursu, organizatora kursu/egzaminu, liczbę godzin kursu, ocenę z egzaminu.

6. Certyfikat ukończenia kursu Profesjonalizmu organizowanego przez PSA lub inne stowarzyszenie, z którym PSA posiada podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji lub deklaracji Mutual Recognition Agreement w ramach Actuarial Association of Europe.

 

Warunki uzyskania członkostwa rzeczywistego PSA dla osób będących członkami rzeczywistymi innych stowarzyszeń

1. Dokument potwierdzający pełne członkostwo w zagranicznym stowarzyszeniu, z którym PSA posiada podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji lub deklaracji Mutual Recognition Agreement w ramach Actuarial Association of Europe.

Warunki uzyskania członkostwa stowarzyszonego PSA

1. Dokument potwierdzający zdanie wszystkich 4 „starych” egzaminów aktuarialnych lub dokumenty potwierdzające zdanie dowolnych 4 „nowych” egzaminów.

Warunki uzyskania członkostwa aspiranta PSA

1. Oświadczenie o zainteresowaniu tematyką aktuarialną.

 

 

 

Załącznik nr 1: Elementy pracy z Modelowania

Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli. Nie wszystkie zagadnienia muszą być pokryte w pracy, aby uzyskać zaliczenie.

Zagadnienie Miejsce w dokumencie Uzasadnienie
Opis problemu
Uzasadnienie wyboru modelu
Struktura  modelu
Założenia modelu
Analiza danych wejściowych
Estymacja/kalibracja modelu
Walidacja modelu
Proces wyboru najlepszego modelu
Testowanie statystyczne
Analiza wrażliwości i stress testy
Zalety modelu
Wady modelu
Alternatywne podejścia do modelowania
Obliczenia komputerowe, aproksymacje i symulacje
Interpretacja wyników
Decyzje podjęte w oparciu o wyniki modelu i rozwiązanie problemu